12 Nov 2014

Hebatnya Bahasaku


SEMINAR BAHASA KEBANGSAAN
Sempena Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2014  pada 6 November 2014HEBATNYA BAHASAKU
oleh
Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim
Universiti Malaya


Mukadimah

Yang kurik itu kundi,
Yang merah itu saga;
Yang baik itu budi,
Yang indah itu bahasa.


1. Bahasaku Bahasa Kebangsaan Negara

Termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan:

Perkara 152: Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen, dengan syarat:

(a)Tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada
menggunakan (selain bagi maksud rasmi), atau daripada mengajarkan atau belajar, apa-apa bahasa lain; dan
(b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di Persekutuan.

2. Maksud ’bahasa kebangsaan’ dan ’bahasa rasmi’

2.1 Bahasa kebangsaan:

- bahasa yang diangkat menjadi lingua franca sesebuah negara
- bahasa itu bersifat sempurna/baku
- dasar pemilihan lazimnya faktor sejarah

2.2 Bahasa rasmi:

Bahasa yang digunakan dalam konteks negara - surat-menyurat; ucapan rasmi; mengendalikan mesyuarat dan majlis-majlis rasmi; di Parlimen, dll.

Perhatian: Lazimnya bahasa kebangsaan sesebuah negara juga bahasa rasmi
negara tersebut.

3. Fungsi Bahasa Kebangsaan

Paul Garvin: 1. Fungsi penyatuan
2. Fungsi pemisah
3. Fungsi prestij
4. Fungsi rujukan

3.1 Fungsi penyatuan

  • asas untuk menyatukan masyarakat yang berbilang bangsa, bahasa dan budaya
  • setiap warganegara menggunakannya dalam situasi rasmi
  • perlu ada rasa setia pada bahasa kebangsaan
  • perlu ada rasa bangga terhadap bahasa kebangsaan (contoh: masyarakat Jepun, Perancis, China, Korea, dll.)

3.2 Fungsi pemisah

  • asas untuk memisahkan penutur bahasa kebangsaan daripada penutur bahasa-bahasa lain, di dalam mahupun di luar negara
  • pengakuan ada bahasa lain tetapi sedar ada bahasa kebangsaan sendiri
  • Dari sini timbul rasa bangga terhadap bahasa kebangsaan sendiri.

3.3 Fungsi prestij

Bahasa kebangsaan mendapat kedudukan istimewa:
  • bahasa pentadbiran negara
  • bahasa di Parlimen
  • bahasa untuk melambangkan kedaulatan negara

3.4 Fungsi rujukan

Bahasa yang menjadi rujukan untuk salah/betul dan baik/buruk sesuatu
bentuk bahasa.
Andaiannya : Bahasa kebangsaan telah disempurnakan/dibakukan.
Contoh:

1. Mereka membincangkan hal itu. atau Mereka berbincang hal itu?
2. pelantikan atau perlantikan?

Kesimpulan:

1. Bahasa kebangsaan mempuyyai beberapa fungsi utama.
2. Bahasa kebangsaan dikaitkan dengan jati diri dan maruah bangsa.


4. Jati diri dan maruah bangsa

4.1 Jati diri - sifat atau ciri unik dan istimewa yang menjadi teras dan
lambang keperibadian seseorang individi atau sesebuah bangsa.
Bahasa Inggeris = identity
Lambang jati diri sesebuah negara = bahasa, adat, budaya, agama, dll.

4.2 Maruah - kehormatan diri; harga diri
Bahasa Inggeris = self respect

Di dunia antarabangsa, bahasa merupakan salah satu aspek maruah bangsa
dan lambang kedaulatan negara.

Kesimpulan: Bahasa kebangsaan amat erat kaitannya dengan jati diri dan
maruah bangsa. Semua negara yang berdaulat mempunyai bahasa kebangsaan sendiri sebagai lambang kedaulatannya, terutama bagi negara-negara yang dijajah dan kini memperoleh kemerdekaan.

5. Bahasaku Bahasa Melayu

5.1 Beza antara bahasa Melayu/bahasa kebangsaan/bahasa Malaysia

i) Bahasa Melayu ialah bahasa asal penduduk Tanah Melayu.
Bahasa Melayu mempunyai sejarah yang lama dan gemilang.
Bahasa Melayu lengkap dan sempurna dan sejak 1956 telah menjalani proses pembinaan dan pengembangan (perancanagan bahasa).

ii) Bahasa kebangsaan ialah nama am bagi mana-mana bahasa yang
dijadikan bahasa utama/rasmi sesebuah negara. Perkataan
’kebangsaan’ dieja dengan huruf kecil.

iii) Bahasa Malaysia ialah nama bagi bahasa Melayu dilihat dari
perspektif sosio-politik negara. Bandingkan situasi bagi bahasa
Inggeris (English) dan Bahasa Indonesia.

6. Kekuatan Bahasaku

6.1 Bahasaku mempunyai sistem tulisan yang mantap dan bersejarah.
6.2 Bahasaku mempunyai tatabahasa yang sempurna.
6.3 Dalam usaha menjalankan tugas dalam abad ke-20 dan 21, bahasaku
menjalani pembinaan kosa kata moden, terutama istilah.
6.4 Bahasaku telah dan sedang menjalani proses perancangan bahasa (proses pembinaan dan pengembangan bahasa).
6.5 Bahan bacaan dalam bahasaku sentiasa dibina.7. Perancangan Bahasaku

Erti perancangan bahasa:

1. pembaikan sistem tulisaan
2. pembaikan sistem ejaan
3. pembakuan tatabahasa
4. pembinaan kosa kata, terutama istilah dalam bidang-bidang moden
5. penyediaan kamus dan bahan bacaan

Beberapa contoh:

1. Dari segi ejaan - LATIHAN A : Nyatakan ejaan salah/betul.

1. urusetia/urus setia 5. dilipat gandakan/dilipatgandakan
2. prasyarat/pra-syarat 6. perlaksanaan/pelaksanaan
3. rahmatNya/rahmat-Nya 7. kedua/ke dua/ke-2/ke2
4. lapur/lapor 8. mengalakkan/menggalakan

2. Dari segi tatabahasa - LATIHAN B - Salah/betul ayat

1. Saya menunggu beliau hingga ke petang.
2. Di pagi yang gemilang ini, saya merasa sungguh gembira.
3. Hobi saya mengumpul setem.
4. Buku itu dikirim oleh saya.
5. Mereka menumpukan kepada persoalan kemiskinan bandar.
6. Dengan hormatnya diperlsilakan tuan-tuan untuk duduk.

3 Dari segi kosa kata; hendaklah kita sentiasa mengikuti perkembangannya. LATIHAN C - Tahukah anda makna perkataan-perkataan ini?

i) dermaga vi) keterbacaan
ii) rerambut vii) larutan
iii) supranasional viii) memperoleh
iv) daya serap ix) sinambung
8. Bahasaku dan Bahasa Inggeris

Pada masa ini terdapat sikap yang tidak tepat dan tidak sihat tentang
kedudukan peranan bahasa Inggeris di samping bahasa kebangsaan negara.

8.1 Bahasa Inggeris penting dalam dunia kini, tetapi tidak lebih penting daripada bahasa kebangsaan.
8.2 Bahasa Inggeris perlu dipelajari, tetapi bahasa kebangsaan perlu dipelajari (dan dengan baiknya) terlebih dahulu.
8.3 Bahasa kebangsaan untuk situasi rasmi negara, dan bahasa Inggeris untuk perhubungan rasmi antarabangsa.
8.4 Bahasa kebangsaan untuk dicintai dan dibanggakan (aspek emosi) dan bahasa Inggeris untuk menimba ilmu luar dan perhubungan antarabangsa (aspek utiliti/kegunaan).

Kesimpulan:

Bahasa Inggeris penting dan perlu dipelajari tetapi bahasa kebangsaan lebih penting dan perlu dikuasai dengan baik.

SALAH jika terlalu mementingkan bahasa Inggeris hingga mengetepikan bahasa kebangsaan, contohnya Dasar PPSMI

Sebab - Dasar PPSMI mengatakan bahawa bahasa Melayu tidak mampu menjadi bahasa ilmu, pada hal telah terbukti bahasa Melayu mampu.

Yang tidak mampu ialah sesetengah penutur bahasa Melayu.

8.5 BILA penggunaan bahasa Melayu

- dalam surat-menyurat rasmi
- dalam majlis-majlis rasmi/formal dan kebangsaan
- dalam majlis-majlis budaya Melayu

8.6 BILA penggunaan bahasa Inggeris

- oleh para diplomat atau ketua delegasi Malaysia ke dunia antarabangsa
- oleh mereka yang membentang kertas kerja atau menghadiri mesysuarat peringkat antarabangsa
- oleh ahli-ahli perniagaan tahap antarabangsa
- dalam situasi-situasi antarabangsa lain yang berbentuk mewakili negara

KESIMPULAN

1. Kuasai kedua-dua bahasa dengan baik.
2. Bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sama penting tetapi dalam konteks yang berlainan.
3. Dasar Bahasa Kebangsaan negara hendaklah disokong kerana penting dalam proses pembangunan negara dan bangsa.


9. Bahasaku indah

Bahasa Melayu mempunyai keupayaan untuk menungkapkan buah fikiran dan perasaan secara halus dan indah. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyatakan perasan dan pengalaman. Konsep keindahan bangsa Melayu amat dipengaruhi oleh unsur-unsur alamiah seperti pokok dan lautan, dan pelbagai jenis haiwan yang wujud di keliling mereka. Paling ketara ialah unsur bunyi dan rentak, yang disertai pula oleh gambaran alamiah yang segar dan kaya.

Keindahan dapat dilihat dalam pelbagai bentuk dan susunan.

9.1 Simpulan bahasa - susunan rangkain dua perkataan yang membawa maksud
tersendiri serta tajam dan bernas maksudnya

i) nyawa-nyawa ikan
ii) telinga nipis
iii) jinak-jinak merpati
iv) serkap jarang

9.2 Perumpamaan - susunan deretan perkataan yang berupa perbandingan
untuk menyampaikan maksud tertentu, disusun dengan baik. Ada perumpamaan menggunakan perbandingan secara langsung, ada yang tidak.

(a) tanpa perbandingan

- Hangat-hangat tahi ayam
- Melentur biarlah waktu rebung
- Sehari selembar benang, lama-lama jadi kain

(b) dengan perbandingan

- Seperti embun di hujung rumput
- Bagai air di daun keladi
- Umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul juga

9.3 Pantun - gubahan tradisional Melayu yang asli yang mengandungi buah
fikiran yang halus dan tajam disusun dalam bentuk yang indah menggunakan pelbagai aspek keindahan bahasa Melayu, termasuk rentak dan irama.

(a) pantun dua kerat

Banyak udang banyak garam,
Banyak orang banyak ragam.

(b) pantun empat kerat

Arak-arak kelapa puan,
Tidak puan kelapa bali;
Harap hati kepada tuan,
Tidak tuan siapa lagi.

9.4 Gurindam - puisi dua-dua baris, rima akhir bagi setiap dua baris sama dan
tidak ada had jumlah keseluruhan barisnya. Dalam gurindam terdapat ciri puitis seperti asonansi, aliterasi dan gaya bahasa tertentu. Gurindam sarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat, pengajaran dan keagamaan.

Contoh gurindam yang kelima ’Gurindam Dua Belas’ karya Raja Ali Haji:

Jika hendak mengenal orang berbangsa -
lihat kepada budi dan bahasa.

Jika hendak mengenal orang berbahagia -
sangat memelihara yang sia-sia.

Jika hendak mengenal orang yang mulia -
lihatlah pada kelakuan dia.

Jika hendak mengenal orang yang berilmu -
bertanya dan belajar tidaklah jemu.

Jika hendak mengenal orang yang berakal -
di dalam dunia mengambil bekal.

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai -
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

9.5 Bahasa berirama - susunan bahasa yang memperoleh keindahan melalui
rentak irama yang lincah dan pilihan perkataan yang berjaya menimbulkan gambaran yang jelas dan berwarna-warni.

Gambaran raja bersantap

Santap ia santap beradat
Dua suap ketiga sudah
Kempat basuh tangan
Kelima berkumur-kumur
Keenam makan sirih
Kelat jatuh ke rengkungan
Seri naik ke peroman

Gambaran alamat hari nak siang

Tengah malam telah terlampau
Dini hari belum lagi tampak
Budak-budak dua kali jaga
Orang muda pulang bertandang
Orang tua berkalih tidur
Embun jantan rintik-rintik
Bunyi kuang jauh ke tengah
Sering lanting riang di rimba
Melenguh lembu di padang
Sambut menguak kerbau di kandang
Berkokok mendung,merak mengigal
Fajar sadik menyingsing naik
Kicau-kicau bunyi murai
Terdengar puyuh panjang bunyi
Puntung sejengkal tinggal sejari
Itulah alamat hari nak siang

Gambaran sahabat kanti

Kawan semangkuk sepinggan makan
Kawan sebantal seketiduran
Kawan sebaya sepermainan

Bagai kuku dengan daging
Bagai aur dengan tebing
Bagai jarum dengan kelindan
Ke hulu sama ke hulu
Ke hilir sama menghilir
Satu sakit dua terasa
Yang tahan berpahit-pahit
Kalau koyakl tampal-menampal
Kalau condong sokong-menyokong
Terbakar sama hangus
Terendam sama basah

Itulah kawan yang dicari
Kawan sempit kawan berlapang
Gentingnya tidak memutus
Simpul tidak terungkai lagi

9.6 Kepersisan prosa Melayu lama

Masyarakat kini lazimnya melihat bahasa Melayu lama sebagai bahasa yang meleret-leret dan menjemukan. Pada hakikatnya, bahasa Melayu lama amat persis, bertenaga dan indah. Lihatlah beberapa contoh berikut:

(a) Huraian tentang istana raja

Adapun besarnya istana itu tujuh belas ruang, pada seruang tiga depa luasnya, besar tiangnya sepemeluk, tujuh pangkat kemuncaknya. Pada antara itu diberinya bertingkap, pada antara tingkap itu diberinya berbumbungan melintang dan bergajah menyusu, sekaliannya bersayap layang-layang, berukir dan bersengkuap, pada antara sengkuap itu diperbuatnya belalang besagi, sekaliannya bergunung-gunung dan berjurai-jurai belaka. Adapun segala tingkap istana itu sekaliannya dicat dan dibubuhi air emas, kemuncaknya kaca merah. Apabila kena sinar matahari bernyala-nyala rupanya seperti manikam; dan dinding istana itu sekaliannya berkambi, maka ditampali dengan cermin Cina yang besar-besar. Apabila kena panas matahari bernyala-nyala rupanya kilau-kilauan, tiada nyata bahana dipandang orang. Adapun rasuk istana itu sehasta lebarnya, sejengkal tiga jari tebalnya; akan birai istana itu dua hasta lebarnya, sehasta tebalnya, diukirnya jenang pintu itu, dan empat puluh banyaknya pintunya, sekaliannya dicact dibubuh air emas. ... Terlau indah perbuatannya istana itu, sebuah pun istana raja-raja di dalam dunia ini tiada seperti ini.

(b) Istiadat raja berangkat pada hari raya

Syahdan, apabila raja berangkat hari raya berusung, penghulu bendahari
memegang kepada usungan yang di kanan, dan yang di kiri Laksamana, dan di belakang menteri keduanya memegang dia, dan pada rantai dekat kaki raja Seri Bija Diraja memegang dia; dan bentara hulubalang berjalan dahulu di hadapan raja, masing-masing dengan jawatannya. Maka segala alat kerajaan dibawa orang berjalan di hadapan raja - tombak kerajaan sebatang dari kanan sebatang dari kiri, di hadapan raja segala bentara memikul pedang, dan di hadapan itu, segala orang berlembing. Adapun jogan di hadapan raja, dan di hadapan itu gong gendang dengan segala bunyi-bunyian, nagara dari kanan, nafiri dari kiri; pada berjalan lebih kanan daripada kiri, dan ketika duduk lebih kiri.

(c) Bahasa undang-undang (Undang-undang Melaka)

Fasal yang kesebelas, pada menyatakan hukum orang mencuri. Adapun jikalau
seorang mencuri lagi dalam kampung itu, maka tahu orang yang empunya itu, maka dibunuhnya atau diturutnya jauh antara dua kampung, maka dibunuhnya, tiada lagi salah yang membunuh itu. Adapun jikalau kemudian daripada hari itu, maka bertemu ia dengan orang mencuri itu, tiadalah dapat dibunuh lagi melainkan hukum juga lagi. Jikalau ia mencuri dalam rumah, nescaya dipuntung hukumnya. Adapun jikalau banyak ia pergi mencuri, mana naik ke rumah ia seorang juga, yang lain tiada ia naik, maka seorang itu dipuntung, yang banyak itu dita’zirkan. Adapun erti ta’zir itu naik kerbau balar dibubuh bunga raya berpayung tudung saji, maka dicoreng mukanya kunyit kapur, dibawa berkeliling negeri, maka dipinta hak orang yang diucuri itu.


10. Bahasa Melayu moden juga indah

Gaya dan lenggok bahasa Melayu moden tidak jauh bezanya dariupada bahasa
Melayu lama. Kelainan terletak terutamanya pada perkataan-perkataan yang
digunakan dan gaya pengungkapan yang berbeza-beza mengikut perkara yang
diperkatakan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

Laras huraian deskriptif

Zaman yang penting bagi bahasa Melayu ialah zaman kerajaan Melaka, iaitu zaman keagungan kerajaan Melayu. Keagungan kerajaan Melayu Melaka cukup jelas tergambar dalam Sejarah Melayu, satu-satunya magnum opus yang mengharumkan serta meletakkan imej bahasa Melayu ke mercu yang amat tinggi. Zaman ini bermula pada abad ke-13 yang merupakan zaman peralihan bagi daerah Asia Tenggara serta keseluruhannya. Pada masa itu, agama Islam mula bertapak, serentak dengan kebangkitan kuasa kerajaan Melayu Melaka. Percantuman dua semangat baharu membawa erti yang besar bagi masarakat wilayah ini. Bahasa Melayu menjadi alat penyebaran agama Islam, iaitu satu agama yang tinggi darjah kebudayaannya. Ini dijalankan dengan mudahnya melalaui pengaruh politik Melayu pada masa itu.

- Tatabahasa Dewan, hlm 12, edisi ketiga, 2010

 Laras Sains Perubatan

Salah satu halangan utama kepada kejayaan rawatan kanser ialah ketahan tumor terhadap kimoterapi.Sel darah putih yang disebut ’makrofaj’ sering menyusup ke dalam tumor dalam jumlah yang besar. Makrofaj dapat menggalakkan ketahanan tumor terhadap kemoterapi.

Tumor yang bersifat ganas kaya dengan sel imun, termasuk makrofaj dan neutrofil. Pada mulanya banyak orang menyangka bahawa badan manusia merekrut sel imun ke tumor untuk mempertahankan diri daripada kanser. Walau bagaimanapun, ada bukti yang semakin banyak menyatakan perkara yang sebaliknya. Contohnya, persekitaran mikro tumor menyekat fungsi normal antikanser kedua-dua sel imun makrofaj dan limfosit T sitotoksik (CD8+).

- Dewan Kosmik, Julai 2013, hlm 52.

Laras Pengiklanan

Kamus Dwibahasa Terbaharu Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka
Kamus Melayu - Inggeris Dewan

Ciri-ciri Istimewa

• 38 500 entri/subentri
• Memuatkan kata umum dan istilah
• Padanan yang tepat
• Lebih 50 000 contoh penggunaan dengan terjemahan idiomatik

Untuk Siapa?

• Anda yang mahu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris
• Anda yang ingin mengungkapkan buah fikiran dalam bahasa Inggeris

RM 179.00 - Kini dalam pasaran

Laras Ekonomi, laras laporan pasar saham

Kuala Lumpur 13 Jun – Harga saham di Bursa Saham Malaysia rendah pada akhir urus niaga hari ini apabila pasaran stabil dalam julat yang kecil dengan para pelabur mengalihkan fokus mereka kepada saham-saham murah, kata para peniaga.

Pada penutup, Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) yang menjadi penanda aras, turun 7.55 mata atau 0.55 peratus kepada 1,353.03. Ia dibuka pagi ini 3.884 mata lebih rendah pada 1,356.74.10. Penutup

10.1 Bahasa kita bahasa kebangsaan negara yang berdaulat.
10.2 Bahasa kita sempurna, cekap dan indah dan lmampu menjadi bahasa ilmu.
10.3 Setiap warganegara seharusnya mencintai bahasa kebangsaannya.
10.4 Setiap warganegara seharusnya berbangga dengan bahasa kebangsaannya.
10.5 Bahasa kebangsaan kita hebat.

Akhir kata:

Kalau ada jarum yang patah,
Janagan simpan di dalam peti;
Kalau ada silap dan salah,
Jangan simpan di dalam hati.

0 comments:

Post a Comment